KOM I PRAKTIK

Overordnet uddannelsesplan for studerende i Molevitten

Institutionen forventer at den studerende kommer på et forbesøg. På dette besøg præsenteres den studerende for praktikvejlederen hvis muligt, vises rundt i huset, hilser på de personaler der er til stede og orienteres om:

 • Personaleforhold, herunder husregler
 • Husets daglige rytme
 • Arbejdstider overordnet (aktuel mødeplan tilsendes)
 • Udveksling af adresse, tlf.nr., samt ”Hvad har du lavet før?” osv.

Hvad kan den studerende forvente af os

 • Vi har valgt at have studerende og tager imod med forventning og glæde
 • Vi er ansvarlige for en udviklende praktikperiode
 • Vi gør vores bedste for at være åbne, loyale og ærlige
 • Vi giver faglig viden fra os
 • Vi giver konstruktiv kritik
 • Vi synes forskellighed er positivt
 • Vi giver mulighed for debat og diskussion
 • Vi er åbne overfor de idéer, den studerende kommer med

Vi forventer at den studerende

 • Er engageret og deltagende
 • Er åben omkring egne stærke og svage sider
 • Indgår i den praktiske dagligdag
 • Spørger/undres om det daglige arbejde og pædagogikken
 • Er loyal, ærlig og åben overfor kollegaer, børn og forældre
 • Overholder tavshedspligten
 • Tilrettelægger og afprøver pædagogiske aktiviteter/forløb
 • Udviser initiativ og idéer
 • Udviser interesse for det faglige/pædagogiske arbejde
 • Udfører en pædagogisk aktivitet
 • Deltager i p-møder, afdelingsmøder, stuemøder
 • Sætter sig ind i husets arbejdsform og kultur
 • Tager ansvar for egen uddannelse
 • Efterlever husets normer

Vær især opmærksom på, den studerende tager sin uddannelse, man får den ikke.

Vejledning i praktikken

Der aftales fra uge til uge hvordan vejledning skal organiseres, da det kommer an på den studerendes udvikling. Den studerende kan også ønske vejledning med andre end vejlederen. Der holdes en vejledningstime med lederen af institutionen, hvori der vejledes i daginstitutionens rolle samfundsmæssig eller hvis der skulle være et emne, der interessere den studerende. Undren og spørgsmål tages op løbende når de sker og ikke når der er vejledning.

Evaluering af praktikken

Sidst i forløbet drøftes:

 • Hvad har den studerende fået ud af at være i huset?
 • Hvad har huset fået ud af at have den studerende?

Praktikudtalelse

Udtalelsen udarbejdes af praktikvejlederen og forelægges den studerende, inden den videresendes til UCC. Praktikvejleder eller en evt. stedfortræder for denne deltager i prøven for praktikken. Emner til vejledningsplanen kunne fx være:

 • Pædagogikken
 • Underretningspligt
 • Tværfagligt samarbejde
 • Forældresamarbejde – den daglige kontakt/den svære kontakt
 • Forældremøder
 • Forældresamtaler
 • Forældrebestyrelse
 • Personalesamarbejde
 • Struktur i forhold til mødevirksomhed
 • Informationer
 • Medindflydelse
 • På tværs af stuerne – hjælp/støtte
 • Hvordan ser en god kollega ud
 • Pædagogiske overvejelser i forhold til aktiviteter og hverdag
 • Ledelse/administration
 • Økonomi/budget
 • Børn med særlige behov
 • Traditioner og kultur
 • Modtagelse af nye børn
 • Tillidsrepræsentantens/Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde
 • I håbet om en god praktik.
 • Overordnet uddannelsesplan for studerende i Molevitten

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at komme i praktik hos Molevitten, skal du tale med din uddannelsesinstitution om det. Det er dem, der formidler kontakten til os.

Download praktikbeskrivelseTilbage til OM OS